1. SOBRE SAYLOR.ES

En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa dels aspectes legals següents del website www.saylor.es així com dels subdominis (d’ara endavant, el website) .

Aquesta web és propietat de SAYLOR IBERIA, SLU, (d’ara endavant “SAYLOR”), empresa dedicada a la prestació de serveis de neteja, amb CIF B-62.024.591 i domicili a Barcelona, C/ Biscaia, núm. 379, local, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona. Tom 31.859, Foli 72, Fulla 198848.

2. QUÈ ÉS AQUEST DOCUMENT?

2.1. Aquest document constitueix el CONTRACTE pel qual regirà la relació entre SAYLOR i Vostè (l’ USUARI ), en relació amb l’accés, navegació i utilització del present website.

SAYLOR es reserva el dret a modificar, sense avís previ, les condicions que regulen l’ús del website. En tot cas, l’accés al lloc web després de modificar-lo, implica l’acceptació dels mateixos per part de l’usuari.

Als efectes de la interpretació de les presents Condicions d’Ús, entenem que una persona passa a ser usuària en el moment en què aquesta accepta les Condicions d’Ús i la Política de Privadesa exposades al Lloc Web, bastant per això que el visiti.

No obstant això, l’accés i/o la utilització de determinats continguts i serveis es podrà regir per les condicions d’ús pròpies, que podran substituir, modificar o complementar aquestes Condicions d’ús. Les condicions d’ús esmentades podran necessitar l’acceptació expressa per part de l’USUARI.

3. ACCÉS AL WEBSITE

L’accés al website és completament gratuït i no requereix registre previ. No obstant això, hi poden haver continguts i/o serveis concrets que requereixin el registre previ de l’USUARI, i han d’acceptar les corresponents condicions de registre.

Aquelles persones que siguin menors d’edat segons la legislació nacional tenen prohibit l’accés al lloc web. Tot i això, si un menor accedeix al website, saylor.es presumeix que hi ha autorització prèvia dels seus pares, tutors o representants legals.

4. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

SAYLOR és titular dels drets d’explotació de propietat intel·lectual i industrial sobre el disseny i la programació del website, així com de tots els continguts i informació disponible a través del mateix, que queden expressament reservats. En particular, queda prohibida la còpia i la reproducció, comunicació i distribució pública, per qualsevol mitjà i sota qualsevol forma, tot o part dels continguts inclosos en aquest website.

L’USUARI disposa d’un dret d’ús dels continguts i serveis que s’ofereixen en aquesta web únicament amb la finalitat de gaudir de les prestacions del servei d’acord amb aquestes Condicions d’Ús. L’accés a aquest lloc web no és constitutiu, en cap cas, de transmissió, llicència o cessió, total o parcial, dels drets esmentats a favor de l’USUARI.

Les referències a marques, noms comercials o altres signes distintius, ja siguin titularitat de SAYLOR o de terceres persones, no és constitutiu, en cap cas, de transmissió, llicència o cessió, total o parcial, dels drets esmentats a favor de l’usuari.

5. RESPONSABILITATS

SAYLOR declina qualsevol responsabilitat derivada d’informació o continguts no gestionats directament per aquesta.

SAYLOR no serà responsable de la interrupció o problemes en el funcionament del servei que es derivin de l’excés dels recursos del servidor, programes malintencionats, virus, avaries, ni tampoc d’altres incidències tècniques que no depenguin directament de SAYLOR, tampoc en el cas que aquestes fossin conseqüència de situacions de força major o que en sobrepassessin el control.

6. COMUNICACIÓ, SUPORT I ASSISTÈNCIA

SAYLOR posa a disposició de l’USUARI un servei de suport i assistència per resoldre els possibles dubtes sobre el funcionament del servei, a través del correu info@saylor.es.

7. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

SAYLOR compleix expressament totes les exigències establertes a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal així com la normativa que la desenvolupa.

SAYLOR també assumeix el compliment del que preceptua la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació. Les dades personals són tractades d’acord amb el que disposa aquesta normativa, guardant-se les mesures tècniques, organitzatives i de seguretat precises que garanteix la confidencialitat i eviten alhora qualsevol tipus de pèrdua, alteració i tractament o accés que no estiguin autoritzats.

Les dades seran incorporades a un fitxer titularitat de SAYLOR i seran utilitzades amb l’única finalitat de dur a terme la prestació del servei, així com per gestionar la relació comercial i les tasques d’administració corresponents.

SAYLOR declara expressament que en cap cas les dades dels USUARIS seran cedides a tercers.

L’USUARI autoritza i atorga el seu consentiment exprés a SAYLOR per al tractament de les seves dades personals i únicament a les finalitats exposades. Aquestes dades seran aquelles que siguin facilitades o aquelles que puguin ser recollides als llocs web titularitat de SAYLOR , a través de formularis de contacte i de la declaració de responsabilitat, això, a través del procés de contractació del servei de SAYLOR , i/oa través de qualsevol altre mitjà.

Es reconeix a l’USUARI la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals en poder de SAYLOR , mitjançant sol·licitud per escrit adreçada a info@saylor.es acreditant la identitat com a interessat, de conformitat amb tot això , amb el que disposa la legislació vigent.

SAYLOR no recull dades personals de menors a no ser que intervingui el consentiment exprés i per escrit dels pares o tutors. En aquest cas, aquest consentiment haurà de ser remés a SAYLOR a info@saylor.es per a la seva gestió, comprovació i autorització.

Si en algun moment SAYLOR tingués constància d’haver rebut dades d’un menor que no compleixin el que requereixen les normes vigents, es procedirà a cancel·lar-les i eliminar-les.

Seguretat: les transmissions que es facin de dades personals es farà mitjançant una tecnologia adequada que complirà sempre i en tot cas els estàndards de seguretat per a la protecció de les dades dels USUARIS.

Navegació amb cookies: el lloc web saylor.es fa servir cookies a la seva web. Les cookies són petits fitxers de text que s’emmagatzemen a la memòria cau del navegador i permeten fer un seguiment de les visites a la pàgina al llarg del temps i que agiliten la navegació i garanteixen l’operativitat del servei. A les galetes també podeu emmagatzemar, si ho desitgeu, les dades d’usuari i contrasenya d’accés a la web perquè no les hàgiu d’escriure a cada connexió.

SAYLOR podrà utilitzar serveis de tercers que també fan ús de les cookies, com ara Google Analytics, un servei que realitza estadístiques de visites d’una pàgina.

8. INTEGRITAT DEL CONTRACTE

Si qualsevol de les clàusules del present contracte fos considerada anul·lable o nul·la de ple dret, es tindrà per no posada, mantenint la resta del contracte tota la seva força vinculant entre ambdues parts.

9. VIGÈNCIA DE LES CONDICIONS

SAYLOR es reserva el dret a rectificar, actualitzar o modificar aquestes condicions en qualsevol moment, principalment amb la finalitat d’adaptar-les a futurs canvis legislatius o per altres circumstàncies que necessitin aquests canvis sota el criteri de SAYLOR.

Les condicions vigents seran les que apareguin aquí publicades, aplicables des de la data de la darrera actualització, que figura a l’inici d’aquest document.

És responsabilitat de l’USUARI revisar amb regularitat les Condicions d’Ús del LLOC WEB ja que la continuació en l’ús del mateix constituirà una acceptació de les modificacions realitzades.

10. LLEI APLICABLE I FUR COMPETENT

Qualsevol qüestió, conflicte o controvèrsia que pogués sorgir en relació amb la validesa, interpretació, compliment i/o execució de les presents Condicions Generals de contractació i d’ús, i de la relació existent entre les parts, aquestes se sotmeten expressament a la legislació espanyola ia la competència jurisdiccional dels Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya), renunciant expressament a qualsevol altra legislació o fur que els fos propi, llevat que per llei se’n determinin de forma imperativa altres de diferents.

Si necessiteu més informació, contacteu amb nosaltres a info@saylor.es.