Aquesta web és propietat de SAYLOR IBERIA, SLU, (d’ara endavant “SAYLOR”), empresa dedicada a la prestació de serveis de neteja, amb CIF B-62.024.591 i domicili a Barcelona, C/ Biscaia, núm. 379, local, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona. Tom 31.859, Foli 72, Fulla 198848.

En aquesta web assegurem la total protecció de les dades de caràcter personal proporcionades pels nostres usuaris. De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, us informem que les dades personals facilitades a través dels formularis d’aquesta web o mitjançant missatges de correu electrònic, podran ser incorporats als nostres fitxers, en concret al denominat “Contacta’ns” i seran tractats de manera automatitzada.

Mitjançant l’enviament dels formularis existents en aquesta web, el remitent dóna el seu consentiment per ser inclòs als fitxers esmentats. Així mateix, us comuniquem que des d’aquest web es podran recollir adreces IP dels usuaris, les quals seran igualment tractades d’acord amb la normativa vigent.

Les finalitats del fitxer així com de les dades que se’ns facin arribar són les conduents i necessàries a la gestió del servei que es contracti. Tots els fitxers han estat degudament registrats a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Les vostres dades no seran cedides a tercers sense el vostre consentiment.

SAYLOR respectarà en tot moment la confidencialitat de les vostres dades, segons conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).

En qualsevol moment podeu executar els vostres drets de, accés, rectificació, cancel·lació i oposició de la vostra autorització sense efectes retroactius en els termes especificats a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, conforme al procediment legalment establert. Aquests drets podran ser exercits adreçant-se per correu electrònic a info@saylor.es.